Thông báo 134 về việc sử dụng tên miền

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:21' 11-11-2011
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134/TB-PGDĐT Đồng Phú, ngày 11 tháng 11 năm 2011

BÁO
Về việc sử dụng tên miền riêng

Thực hiện Công văn 2976/SGDĐT-VP ngày 30/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2011 - 2012;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú thông báo đến tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện các nội dung sau:

Hiện nay phòng Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập cho tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện địa chỉ liên lạc theo mạng nội bộ riêng với tên miền @dongphu.edu.vn. Do đó các trường có thể truy cập theo địa chỉ trên để nhận văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo.

1. Ngành học mầm non:
- Mầm non Tân Lập:
+ Địa chỉ: mntanlap@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntanlap
- Mầm non Hướng Dương
+ Địa chỉ: mnhuongduong@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mnhuongduong
- Mầm non Tân Tiến
+ Địa chỉ: mntantien@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntantien
- Mầm non Tân Hòa
+ Địa chỉ: mntanhoa@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntanhoa
- Mầm non Tân Phú
+ Địa chỉ: mntanphu@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntanphu
- Mầm non Tân Hưng
+ Địa chỉ: mntanhung@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntanhung
- Mầm non Tân Lợi
+ Địa chỉ: mntanloi@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntanloi
- Mầm non Tân Phước
+ Địa chỉ: mntanphuoc@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntanphuoc
- Mầm non Hoa Hồng
+ Địa chỉ: mnhoahong@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mnhoahong
- Mầm non Thuận Lợi
+ Địa chỉ: mnthuanloi@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mnthuanloi
- Mầm non Sơn Ca
+ mnsonca@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: 11223344
- Mầm non Tuổi Ngọc
+ Địa chỉ: mntuoingoc@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mntuoingoc
- Mầm non Đồng Tiến
+ Địa chỉ: mndongtien@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mndongtien
- Mầm non Đồng Tâm
+ Địa chỉ: mndongtam@dongphu.edu.vn
+ Mật khẩu: mndongtam

2. Tiểu học
- Tiểu học Tân Lập A
+ Địa chỉ: thtanlapa@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu:11223344
- Tiểu học Tân Lập B
+ Địa chỉ: thtanlapb@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu:thtanlapb
- Tiểu học Tân Tiến
+ Địa chỉ: thtantien@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu:thtantien
- Tiểu học Tân Phú
+ Địa chỉ: thtanphu@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: thtanphu
- Tiểu học Tân Hòa
+ Địa chỉ: thtanhoa@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu:thtanhoa
- Tiểu học Tân Lợi
+ Địa chỉ: thtanloi@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu:thtanloi
- TH&THCS Tân Hưng
+ Địa chỉ: tanhung@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: 11223344
- Tiểu học Tân Phước A
+ Địa chỉ: tanphuoca@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: tanphuoca
- Tiểu học Tân Phước B
+ Địa chỉ: tanphuocb@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: tanphuocb
- Tiểu học Thuận Phú 1
+ Địa chỉ: thuanphu1@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu:thuanphu1
- Tiểu học Thuận Phú 2
+ Địa chỉ: thuanphu2@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: thuanphu2
- Tiểu học Thuận LợiA
+ Địa chỉ: thuanloia@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: thuanloia
- Tiểu học Thuận Lợi A
+ Địa chỉ: thuanloib@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: thuanloib
- Tiểu học Đồng Tâm A
+ Địa chỉ: dongtama@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: 11223344
- Tiểu học Đồng Tâm B
+ Địa chỉ: dongtamb@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: dongtamb
- Tiểu học Đồng Tiến A
+ Địa chỉ: dongtiena@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: dongtiena
- Tiểu học Đồng Tiến B
+ Địa chỉ: dongtienb@dongphu.edu.vn
+ Mật Khẩu: dongtienb

3. THCS
- THCS Tân Lập
+ Địa chỉ: thcstanlap@dongphu.
 
Gửi ý kiến